Służba BHP

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy został powołany z dniem 1 stycznia 2007r., jako komórka wewnętrzna Departamentu Administracyjnego podlega bezpośrednio dyrektorowi Departamentu Administracyjnego MON. Zadaniem zespołu jest zapewnienie prawidłowej realizacji oraz przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do członków korpusu służby cywilnej oraz pozostałych pracowników nie będących członkami tego korpusu  zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Ministerstwie, oraz żołnierzy zawodowych i pracowników kierowanych do pełnienia służby (pracy) poza granicami państwa w Przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ataszatach Obrony.

Do zakresu działania Służby BHP należy:

1. Planowanie i przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ministerstwa;
2. Bieżące informowanie przełożonych o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania;
3. Sporządzanie i przedstawianie rocznych sprawozdań w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje zapobiegania zagrożeniom i poprawy warunków pracy;
4. Przedstawianie propozycji w zakresie inwestycji, remontów oraz modernizacji infrastruktury Ministerstwa zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także opiniowanie dokumentacji w tym zakresie;
5. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowych lub remontowanych obiektów i pomieszczeń, mających wpływ na warunki pracy oraz bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników;
6. Opracowywanie projektów decyzji, dokumentów wewnętrznych, regulaminów, instrukcji, itp. dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udział przy ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
7. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy żołnierzy i pracowników Ministerstwa;
8. Uczestniczenie w pracach Komisji ds. BHP w Ministerstwie oraz doradztwo i popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy;
9. Prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla żołnierzy zawodowych Ministerstwa oraz w strukturach poza granicami państwa, a także żołnierzy będących w rezerwie kadrowej i dyspozycji Ministra Obrony Narodowej;
10. Współpraca i współdziałanie z:
a) właściwymi komórkami wewnętrznymi – w zakresie organizowania szkoleń dla pracowników Ministerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
c) laboratoriami – w zakresie dokonywania niezbędnych badan i pomiarów czynników szkodliwych,
d) organizacjami związkowymi i inspekcją pracy - w zakresie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pracy;
11. Prowadzenie instruktażu ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnianych pracowników i żołnierzy;
12. Prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie niezbędnych dokumentów i rejestrów dotyczących:
a) wypadków przy pracy,
b) chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
c) wyników badan i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
d) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
- podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
- podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
13. Udział w ocenie ryzyka zawodowego oraz organizowaniu stanowisk pracy z monitorami ekranowymi i dla osób niepełnosprawnych;

Przepisy prawne regulujące Służbę BHP:

a) Ustawy

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy - Dział dziesiąty bezpieczeństwo i higiena pracy
(Dz. U. z 2014r., poz. 1502 j.t.).
2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r.- O Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2012.404 j.t.).
3. Ustawa z dnia 11 września 2003r.- o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1414 j.t.).
4. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. - o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 213).
5. Ustawa z dnia 30 października 2002r. - o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009r. Nr 167, poz. 1322 j.t.).
6. Ustawa z dnia 30 października 2002r. - o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. 2013.737 j.t.).

b) Rozporządzenia

1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. - w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.- w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003r. - w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1083).
7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003r. - w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 839).
8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009r. - w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.  (Dz. U. Nr 105, poz. 870).
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. - w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. 2013.954 j.t.).
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002r. - w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. 2013.924 j.t.).
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. - w sprawie  przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)                                                
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279).
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. - w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.).
14. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. - w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym. (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 36).
15. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2012 r. - w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej. (Dz.U. poz. 193).
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz.U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.).
17. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. - w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1618).
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. - w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa  (Dz. U. z 2015 r., poz. 479).
19. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. - w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych  (Dz. U. Nr 122. poz. 786  ).
20. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. - w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014, poz. 1503).

 

Szczegółowych informacji w sprawach związanych ze Służbą BHP udzielają pracownicy zespołu:

Stanowisko

Kontakt

Kierownik Zespołu

tel. /fax +48 261 840 099

Starszy specjalista
ds. żołnierzy zawodowych

tel. +48 261 874 110

Specjalista
ds. pracowników cywilnych

tel. + 48 261 874 091

Dokumenty do pobrania:

1) Dotyczące żołnierzy zawodowych:

2) Dotyczące pracowników wojska:

    a) zawiadomienie o wypadku przy pracy    plik/file/a)_zawiadomienie_o_wypadku_przy_pracy.doc

     b) zawiadomienie o wypadku w drodze do pracy (z pracy)    plik/file/b)_zawiadomienie_o_wypadku_w_drodze_do_pracy_(z_pracy).doc

3) Ważne dokumenty

Uwaga !!!

Poszkodowany zobowiązany jest dostarczyć wraz z powyższymi dokumentami, kserokopię dokumentacji medycznej wypadku oraz kserokopię zwolnienia lekarskiego, które to powinny być potwierdzone za zgodność z orginałem.

Redaktor działu: Grażyna WASILEWSKA, tel. +48 261 874 091