Główny Księgowy MON

Główny Księgowy Urzędu MON współuczestniczy w opracowywaniu budżetu Urzędu MON, planu finansowego Departamentu, centralnych planów rzeczowych i planu finansowego Zakładu Obsługi MON, obsługuje Ministerstwo w zakresie obrachunku uposażeń żołnierzy zawodowych, wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników, a także ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatku dochodowego do osób fizycznych, w szczególności odpowiada i realizuje zadania w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości dysponenta głównego jako dysponenta trzeciego stopnia na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
2) opracowywania projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Departamentu, dotyczących zasad polityki rachunkowości;
3) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi na rachunku bankowym dysponenta głównego jako dysponenta budżetu trzeciego stopnia na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów księgowych;
4) obsługi funkcjonowania systemu informatycznego obsługi budżetu państwa TREZOR;
5) obsługi funkcjonowania systemu informatycznego bankowości elektronicznej Narodowego Banku Polskiego VIDEOTEL;
6) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
7) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
8) sporządzania sprawozdań, w tym rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) oraz innych sprawozdań w okresach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
9) kontrasygnatowania sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego przez Zakład Obsługi MON;
10) dokonywania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz urzędami skarbowymi z tytułu zarachowanych należności;
11) przekazywania zarachowanych dochodów budżetowych;
12) opracowywania i realizowania "Planu kontroli i nadzoru głównego księgowego Departamentu Administracyjnego";
13) opracowywania analiz i materiałów informacyjnych z realizacji budżetu, gospodarowania funduszami i limitami.

 

 Redaktor działu: