Zadania

Departament Administracyjny obsługuje logistycznie i finansowo Ministerstwo oraz żołnierzy i pracowników w polskich przedstawicielstwach wojskowych, zespołach łącznikowych, w strukturach NATO i UE, ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP oraz innych strukturach międzynarodowych, zwanych dalej „strukturami poza granicami państwa”, wykonuje,
z upoważnienia Dyrektora Generalnego, funkcję zarządcy nieruchomości po-zostających w trwałym zarządzie Ministerstwa, gospodaruje budynkami, lokalami, pomieszczeniami oraz innymi składnikami majątku będącego w dyspozycji Ministerstwa, prowadzi rachunkowość, realizuje zadania dotyczące przystosowania i wyposażenia zarządzanych nieruchomości do ich wykorzystania na potrzeby rozwinięcia Stanowiska Kierowania Ministra Obrony Na-rodowej, a także realizuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do żołnierzy i pracowników Ministerstwa oraz w strukturach poza granicami państwa, a także w stosunku do żołnierzy będących w rezerwie kadrowej i dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

Oddział Inwentaryzacji Majątku jest komórką wewnętrzną Departamentu powołaną do realizacji zadań w zakresie prowadzenia inwentaryzacji składników majątku Ministerstwa.
Szef oddziału: Renata KRYMKA, tel. +48 261 840 015.

Oddział Materiałowo-Techniczny jest komórką wewnętrzną Departamentu, właściwą do prowadzenia racjonalnej działalności gospodarczej związanej z planowaniem; organizacją zaopatrywania; magazynowaniem; zakupami i usługami w zakresie: sprzętu, materiałów i wyposażenia kulturalno-oświatowego; sprzętu mechanizacji prac biurowych; sprzętu sportowego; sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego; przeciwpożarowego; sprzętu służby żywnościowej; sprzętu informatyki i oprogramowania; produktów geograficznych; materiałów biurowych, druków i formularzy oraz do prowadzenia ewidencji mienia użytkowanego w Ministerstwie i przechowywanego w magazynach w oparciu o ZWSI RON, a także do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem transportowym Ministerstwa. Oddział składa się z czterech wydziałów: Wydziału Technicznego, Wydziału Materiałowego, Wydziału Napraw i Eksploatacji oraz Wydziału Sprzętu Kwaterunkowego i Usług.
Szef oddziału: Leszek PIETRZAK, tel. +48 261 840 043.

Oddział Należności Osobowych jest komórką wewnętrzną Departamentu po-wołaną do obsługi w zakresie obrachunku uposażeń i wynagrodzeń osobo-wych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego, realizacji świadczeń socjalnych i innych należności żołnierzy i pracowników Ministerstwa. Oddział składa się z trzech wydziałów: Wydziału Obrachunku Uposażeń, Wydziału Obrachunku Wynagrodzeń oraz Wydziału Rozliczeń Publiczno-Prawnych.Szef oddziału: płk Zbigniew ROSZKO, tel. +48 22 684 60 24.

Oddział Planowania Logistycznego jest komórką wewnętrzną Departamentu, właściwą w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze planowania, planowania i koordynacji zadań w ramach Centralnych Planów Rzeczowych, planowania i koordynacji zadań w zakresie przekazywania do Agencji Mienia Wojskowego zbędnego mienia oraz wykorzystania sal konferencyjnych i obiektów sportowych.Szef oddziału: płk Waldemar ZYGADŁO, tel. +48 261 840 073.

Oddział Rozliczeń jest komórką wewnętrzną Departamentu powołaną do weryfikacji procedur dotyczących zamówień publicznych nieprzekraczających kwoty 20 tys. Euro i ewidencjonowania umów zawieranych w Ministerstwie oraz rozliczeń przysługujących żołnierzom i pracownikom należności, z wykorzystaniem ZWSI RON.
Szef oddziału: płk Piotr WITKOWSKI, tel. +48 261 845 629.

Oddział Dochodów Budżetowych i Rozrachunków jest komórką wewnętrzną Departamentu powołaną do pobierania i ewidencjonowania dochodów budżetowych oraz prowadzenia rozrachunków Ministerstwa z dostawcami i od-biorcami z wykorzystaniem ZWSI RON.
Szef oddziału: Artur KRYSIAK, tel. +48 261 840 023.

Oddział Technicznego Utrzymania Nieruchomości jest komórką wewnętrzną Departamentu powołaną do planowania i realizacji zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych zajmowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa poprzez właściwe wykonywanie planowanych napraw i konserwacji wynikających z przeglądów oraz sprawne usuwanie awarii i jej skutków; wykonywanie mebli biurowych o niestandardowych wymiarach oraz ich naprawy.
Szef oddziału:

Oddział Wydatków jest komórką wewnętrzną Departamentu powołaną do dokonywania wydatków budżetowych realizowanych w formie bezgotówkowej oraz gotówkowej.
Szef oddziału: Monika RUPIEWICZ-ROGUCKA, tel. +48 261 874 648.

Oddział Zabezpieczenia Przedstawicielstw Poza Granicami Państwa jest komórką wewnętrzną Departamentu powołaną do zabezpieczenia funkcjonowania polskich przedstawicielstw wojskowych, polskich zespołów łącznikowych, żołnierzy pełniących służbę w strukturach NATO i UE oraz ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP.
Szef oddziału: płk Marcin WRÓBLEWSKI, tel. +48 261 874 670.

Oddział Zarządzania Nieruchomościami jest komórką wewnętrzną Departamentu powołaną do zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa będącymi w zarządzie Ministerstwa.
Szef oddziału: Janusz RURAŃSKI, tel. +48 261 840 045.

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest komórką wewnętrzną Departamentu powołaną do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do żołnierzy i pracowników Ministerstwa.
Kierownik zespołu: Bogumiła KOCIELNIK, tel. +48 261 840 099.

Zespół Inwestycji i Remontów jest komórką wewnętrzną Departamentu właściwą w zakresie planowania i przygotowywania realizacji robót remontowych i inwestycyjnych w obiektach zajmowanych przez Ministerstwo oraz sprawowania nadzoru nad realizacją tych zadań w obiektach Ministerstwa i obiektach przeznaczonych do rozwinięcia SK MON.
Szef zespołu: płk Karol PAZURA, tel. +48 261 840 047.

Zespół Sprawozdawczości Finansowej jest komórką wewnętrzną Departamentu powołaną do wykonywania sprawozdań finansowych oraz informacji dotyczących realizacji budżetu, archiwizowania dowodów księgowych oraz prowadzenia analiz dochodów i wydatków budżetowych.
Szef oddziału: płk Dariusz MOSTEK, tel. +48 261 840 099.

Zespół Wsparcia Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON) jest komórką wewnętrzną Departamentu powołaną do sprawowania nadzoru nad funkcjonalnością systemu, wspierania użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów oraz szkolenia i doskonalenia ich umiejętności.
Szef zespołu: Irena IZAK, tel. +48 261 874 688.

Wydział Ogólny jest komórką wewnętrzną Departamentu powołaną do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem oraz  koordynowaniem działalności organizacyjnej Departamentu oraz sprawozdawczości z realizowanych zadań, osiąganiem gotowości bojowej i mobilizacyjnej Departamentu.
Szef wydziału: ppłk Tomasz GRUBA, tel. +48 261 840 027.

 Redaktor działu: ppłk Tomasz GRUBA, tel. +48 261 840 027