Struktura

Struktura organizacyjna Departamentu Administracyjnego MON przedstawia się następująco:

KIEROWNICTWO
Dyrektor departamentu
zastępca dyrektora departamentu (ds. finansów)
zastępca dyrektora departamentu (ds. logistyki)
główny księgowy urzędu MON
główny specjalista
sekretarz
inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
KOMÓRKI WEWNĘTRZNE PODLEGŁE BEZPOŚREDNIO
DYREKTOROWI DEPARTAMENTU
Oddział Zabezpieczenia Przedstawicielstw poza Granicami Państwa
Zespół Wsparcia ZWSI RON
Wydział Ogólny
KOMÓRKI WEWNĘTRZNE NADZOROWANE
PRZEZ ZASTĘPCĘ DYREKTORA DEPARTAMENTU (DS. FINANSÓW)
Oddział Inwentaryzacji Majątku
Oddział Wydatków
Zespół Sprawozdawczości Finansowej
Oddział Należności Osobowych
Oddział Dochodów Budżetowych i Rozrachunków
Oddział Rozliczeń
Zespół Do Spraw Bhp
KOMÓRKI WEWNĘTRZNE NADZOROWANE
PRZEZ ZASTĘPCĘ DYREKTORA DEPARTAMENTU (DS. LOGISTY
KI)
Oddział Materiałowo-Techniczny
Oddział Planowania Logistycznego
Oddział Technicznego Utrzymania Nieruchomości
Oddział Zarządzania Nieruchomościami
Zespół Inwestycji i Remontów

Redaktor działu:

ppłk Tomasz GRUBA, tel. +48 261 840 027